DATA PER CONFIRMAR

Per a sol·licitar la renovació serà necessari sol·licitar cita prèvia a l’ajuntament.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
PRIMERA INSCRIPCIÓ 1 FOTO

MENORS ACOMPANYATS PER PARE/MARE O TUTOR AUTORITZAT

CERTIFICAT LITERAL DE NAIXEMENT ESPECÍFIC PER A DNI

VOLANT D’EMPADRONAMENT

DNI DEL ACOMPANYANT

RENOVACIÓ 1 FOTO + DNI ANTIC
PÉRDUA ROBATORI DETERIORACIÓ NO FA FALTA DOCUMENTACIÓ NI FOTO

EN CAS DE ROBATORI, DENÚNCIA, SI N’HI HAGUERA

CANVI DE DOMICILI 1 FOTO + VOLANT D’EMPADRONAMENT
DNI BLAU HA DE DEMANAR CITA EN LA COMISSARIA MÉS PRÒXIMA
EN CAS DE NO PODER DESPLAÇAR-SE A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS PER MALALTIA/MINUSVALIDESA, INDIQUE-HO AL INSCRIURE’S

PREU: 12 EUROS

FAMILIA NOMBROSA GRATUÏT (JUSTIFICAR)

Shares