Dª Carmen Sellés Prieto, Alcaldessa – Presidenta de l’Excm. Ajuntament de El Fondó de les Neus (Alacant),

La ràpida propagació per tot el territori nacional de la malaltia COVID 19, causada pel coronavirus SARS-CoV2, i la seua declaració com a pandèmia per l’Organització Mundial de la Salut, ha exigit que per part del Govern d’Espanya s’haja declarat l’estat d’alarma, prorrogat fins a mínim el pròxim dia 7 de juny de 2020, sent a més previsible que s’estenga finalment fins al 21 de juny.

Això suposa garantir l’adopció d’aquelles mesures urgents que s’estimen convenients, una resposta immediata de tota l’estructura organitzativa municipal i la coordinació dels mitjos recursos humans i materials per a fer front als greus esdeveniments que es donen en el territori nacional i en concret en el nostre municipi Vist que a més, no es preveu una fiscalització definitiva d’aquesta situació pandèmica ni tampoc es preveu un desconfinament de la ciutadania de manera general, ni tampoc una permissivitat sobre la celebració d’esdeveniments o esdeveniments on es puga produir una aglomeració de persones que puguen novament ser susceptibles d’ocasionar una sèrie de nous contagis que impedisquen el control definitiu del virus COVID-19 o almenys la seua minoració.

Vist que l’art.º. 21.1.m de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, atribueix a l’Alcalde el següent: “Adoptar personalment, i sota la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greu risc d’aquests, les mesures necessàries i adequades donant compte immediata al Ple”

Vist que la celebració de les festes municipals està prevista per al mes d’agost de 2020, com ha sigut habitual tots aquests anys arrere, però que molt presumiblement serà afectada de forma molt important per les restriccions que puguen estar en vigor per part de les autoritats de l’Estat, però que en tot cas, atés que la responsabilitat dels qui ostentem responsabilitats de gestió, ha d’anar dirigida a protegir la salut dels nostres veïns.

RESOLC

PRIMER. Suspendre la celebració de les festes municipals de El Fondó de les Neus previstes per a aquest any 2020, mentre persistisca aquesta situació pandèmica i puga existir qualsevol perill per a la salut de les persones.

Aquesta decisió es duu a terme sense perjudici que, en supòsit que les resolucions i normativa tant del Govern de la Nació com de la Comunitat Autònoma Valenciana, puguen permetre la celebració d’actes multitudinaris sense perill per a la salut, i en aquest cas, i prèvia modificació normativa en aquest efecte, s’estudiarà la possibilitat de reactivar la celebració de tals festejos, per al que en el seu moment, es dictarà resolució per part d’aquesta alcaldia.

SEGON. Publicar la present resolució a través de la web municipal, seu de transparència, xarxes socials i tauler d’anuncis per al seu general coneixement per part de la ciutadania.

Ho mana i signatura l’Alcaldessa, a El Fondó de les Neus, a 1 de juny de 2020.

VEURE DOCUMENT ORIGINAL

Shares