Aquest Ajuntament té previst contractar personal laboral temporal, 1 lloc de treball per un període de 27 octubre – 9 gener, per a la realització de treballs de:

  • Treballs de manteniment d’instal·lacions municipals (poliesportiu): serveis de manteniment i condicionament d’infraestructures en general, atenció usuaris, etc.

L’horari dels llocs de treball oferits, excepte modificació, serà el següent:

  • Jornada completa, amb descans diumenge de vesprada, dilluns complet i dimarts de matí

L’horari serà fixat pel regidor de l’àrea

REQUISITS GENERALS.

Treballadors/res desocupats/des i inscrits/tes com a demandants d’ocupació no ocupats/des en el SERVEF.

El procediment per a la selecció s’ajustarà als següents criteris i mèrits:

Valoració, fins a un màxim de 100 punts dels mèrits referits

a: I.- Experiència Professional. Màxim de 70 punts.

Es valorarà l’acompliment de funcions similars a les places objecte de la convocatòria, fins a un màxim de 70 punts, distingint-se en funció de la següent relació:

a) Experiència en la realització de totes les operacions necessàries per al bon funcionament de les instal·lacions i serveis,

a.1. En Administració Local o organisme públic: 0,10 punts per mes complet

a.2. En l’empresa privada, 0,05 punts per mes complet.

b) Entrevista personal, fins a un màxim de 30 punts

Per al supòsit d’empat en la puntuació, tindran preferència i pel qual l’ordre que a continuació s’indica:

1r.- El major període de desocupació acreditada

ELS/LES INTERESSATS/DES A FORMAR PART EN EL PRESENT PROCÉS SELECTIU HAURAN DE PRESENTAR SOL·LICITUD, JUNTAMENT AMB LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS MÈRITS A VALORAR, ABANS DEL PRÒXIM 22 D’OCTUBRE 2021, A LES 13.30 HORES.

L’entrevista personal es desenvoluparà en les dependències municipals, per ordre d’entrada de sol·licituds, dimarts que ve, 26 octubre 2021, a les 11.00 hores..

Shares