Informació pública de la versió preliminar del Pla general estructural, incloent-hi el seu estudi ambiental i territorial estratègic i la resta de documents exigibles per la normativa sectorial

Veure text DOCV

 

Shares