BÀNDOL

NA RAQUEL ASENCIO CREMADES, ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE EL FONDÓ DE LES NEUS (ALACANT)

FAIG SABER:

RECLAMACIONS Al CENS ELECTORAL AMB MOTIU DE LA CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS GENERALS (28 D’ABRIL DE 2019).

L’art. 39.2 de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, Règim Electoral General (LOREG), estableix que:

Els Ajuntaments i consolats estaran obligats a mantindre un servei de consulta de les llistes electorals vigents dels seus respectius municipis i demarcacions territorials durant un termini de huit dies, a partir del sisé dia posterior a la convocatòria d’eleccions.

Es fixen els dies 11 al 18 de març de 2019 (9 a 13.30 hores) tots dos inclusivament, de CONSULTA al públic de les llistes del Cens Electoral vigent, en les Oficines de l’Ajuntament.

Les consultes hauran de ser formulades prèvia identificació de l’interessat. El document d’identificació haurà de cap ésser dels quals, per a l’acte de la votació, indica l’art. 85.1 de la Llei Electoral: DNI, passaport o permís de conduir en el que aparega la fotografia del titular.

En El Fondó de les Neus, a 6 de març de 2019.

L’Alcaldessa-Presidenta

Shares