Es convoquen ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors. Les ajudes consisteixen en una prima la quantia bàsica de la qual s’estableix en 20.000 €, que pot incrementar-se en els següents imports:

a) 5.000 € quan el jove agricultor s’instal·la com a membre d’una entitat associativa, que no siga unipersonal, amb personalitat jurídica. Les sol·licituds que s’acullen a aquest increment de l’import base no podran acollir-se als apartats b) i c).
b) 10.000 € quan en la sol·licitud d’ajuda es preveja la utilització de més de 2 UTA i fins a 3 UTA després de la implementació del pla empresarial.
c) 15.000 € quan en la sol·licitud d’ajuda es preveja la utilització de més de 3 UTA després de la implementació del pla. Aquest apartat és excloent amb l’anterior.
d) 10.000 € per a les sol·licituds que prevegen la instal·lació en una explotació mixta amb almenys 0,5 UTA en orientacions agrícoles i 0,5 en orientacions ramaderes.
e) 5.000 € si l’explotació està situada en la seua major part en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, segons el PDR CV 2014-2020 o en zones incloses en la xarxa Natura 2000.
f) 15.000 € si l’explotació es troba situada en la seua major part en zones de muntanya, segons el PDR CV 2014-2020. Aquest apartat és excloent amb l’anterior.
g) 5.000 € si la sol·licitud preveu que l’explotació dispose d’instal·lacions per al condicionament i/o transformació de, almenys, el 25% de la producció obtinguda.
h) 5.000 € si el pla empresarial contempla la recuperació de terres en estat d’abandó, que suposen almenys l’equivalent a 0,3 UTA.

En qualsevol cas, l’import total de l’ajuda pot aconseguir com a màxim els 70.000 euros.

ENLLACE INTERNET DEL PROCEDIMENT: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=571&version=amp

TERMINI DE SOL·LICITUD: FINS Al 26 D’ABRIL DE 2.019

 

Shares