Subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica, i s’estableix el procediment per a la seua concessió (Règim general d’ajudes establit en el Reial decret 307/2005, de 18 de març).

Aquestes ajudes van dirigides a:

 • Unitats familiars o de convivència econòmica que hagen patit danys personals.
 • Unitats familiars o de convivència econòmica que hagen patit danys materials en el seu habitatge habitual o en els seus estris de primera necessitat.
 • Corporacions locals, per a fer front a les despeses d’emergència realitzats.
 • Comunitats de Propietaris, en règim de propietat horitzontal, per a danys que afecten elements d’ús comú.
 • Titulars d’establiments mercantils, industrials o de serveis, degudament registrats a efectes fiscals i amb un nombre d’empleats igual o inferior a 50.
 • Persones físiques o jurídiques que hagen dut a terme prestació personal o de béns, a requeriment de l’autoritat competent en matèria de protecció civil en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat.

Quan i on es poden presentar les sol·licituds?

Termini: fins al 27 de maig.

Lloc:

 1. Les persones jurídiques i les entitats públiques estàs obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques (article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques).
 2. Les persones físiques podran triar en tot moment si comunicar-se amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics o no.
 3. L’article 16 “Registres” de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, estableix on podran presentar-se els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les Administracions Públiques.

Entra en www.proteccioncivil.es/ayudas/catastrofe-o-siniestro/normativa per a obtindre documentació i informació sobre:

 • Modalitats de subvenció.
 • Beneficiaris.
 • Requisits.
 • Formularis normalitzats per a presentar sol·licituds.
 • Informació pràctica.
Shares