EDICTE

Amb motiu del cessament de l’actual equip de govern, i amb vista a assegurar el compliment de l’acción pública en matèria d’urbanisme, es dona trasllat d’informe emés amb data de 18 d’abril de 2019 per l’arquitecte redactor del Pla General Estructural de la localitat, a l’efecte de coneixement per la ciutadania de l’estat de tramitació i acords adoptats en torn del mateix per la Corporació sortint.

A El fondó de les Neus, a 12 de juny de 2019.

La Alcaldessa en funcions,

Fat. Raquel Asencio Cremades

 

DESCARREGAR INFORME

Shares