REQUISITS:

  • ESTAR EMPADRONAT EN EL MUNICIPI.
  • SER MAJOR DE 65 ANYS O MAJOR DE 60 QUE ACREDITE LA CONDICIÓ DE PENSIONISTA.
  • PERSONES DE 60 ANYOS O MÉS AMB DISCAPACITAT.
  • PODRAN ASSISTIR ELS CÒNJUGES DELS SOL·LICITANTS SEMPRE QUE SIGUEN MAJORS DE 50 ANYS I COMPLISQUEN ELS REQUISITS.

TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUTS:

  • Per als torns dels mesos de febrer fins a agost de 2020, tots dos inclosos: fins al 10 de gener de 2020.
  • Per als torns dels mesos de setembre a decembre 2020, tots dos inclosos: finds al dia 15 de maig de 2020.

PER A MÉS INFORMACIÓ POTS CONTACTAR AMB ELS SERVEIS SOCIALS DEL MUNICIPI.

Shares