Termini de presentació de sol·licituts: fins al 30 de març de 2020.

Quantia de l’ajuda

En general, el 40% de la inversió subvencionable. La intensitat de l’ajuda pot incrementar-se en els percentatges addicionals que s’indiquen a continuació, sense que en cap cas puga superar-se el 65%:

  1. Joves que tinguen menys de 41 anys i compten amb la capacitació i competència professional suficient en el moment de presentar la sol·licitud i s’hagen instal·lat efectivament en els 5 anys anteriors a la sol·licitud d’ajuda, un 20% addicional.
  2. Explotacions situades en la seua major part en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques contemplades en l’article 32 del R(UE) 1305/2013, un 15% addicional. Es considera que una explotació està situada en aquestes zones quan més del 50% de la seua superfície productiva estiga inclosa en elles.
  3. Sol·licituds corresponents a titulars d’explotacions acollides a les mesures d’agroambient i clima o d’agricultura ecològica, previstes en el *PDR 2014-2020, que hagen formalitzat el corresponent contracte pluriennal amb la Conselleria competent en matèria d’agricultura i producció agrària vigent en el moment de presentar la sol·licitud, un 15% addicional.

Més informació en: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=574

Logo Generalitat Valenciana

Shares