Sra. Carmen Sellés Prieto, Alcaldessa de l’Excm. Ajuntament del Fondó de les Neus, té a bé INFORMAR:

  • Davant les recents modificacions per part de Conselleria, durant el període comprés entre el 21 d’abril i el 31 de maig de 2020, tots dos inclusivament, es podrà permetre la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a alguna mena d’aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor a 500 metres d’aquells.
  • A aquest efecte les persones interessades podran posar-se en contacte telefònic amb l’Ajuntament per a coordinar l’emissió dels permisos necessaris. L’Ajuntament es reserva la facultat d’avaluar la necessitat de l’emissió d’aquests, ja que només s’autoritzaran de conformitat amb el que es disposa per l’Administració Autonòmica, és a dir, els vinculats a activitats agrícoles o forestals.
Shares