NA CARMEN SELLÉS PRIETO, ALCALDESSA-PRESIDENTA DEL EXCM. AJUNTAMENT DE EL FONDÓ DE LES NEUS (ALACANT)

Es recuerda en estes dates estivals prendre les següents precaucions;

PER A EVITAR INCENDIS

  1. No llançar coets, globus o artefactes de qualsevol classe que continguen foc o puguen produir-ho.
  2. Mai tirar fòsfors i untes de cigarret enceses.
  3. No tirar fems i menys aquells que puguen ocasionar un incendi com els vidres.
  4. Al circular per terreny forestal, no parar el vehicle sobre vegetació seca o deixar-ho en zones desproveïdes de vegetació, ja que el tub d’escapament calent pot encendre el past.
  5. No encendre foc en terreny forestal o pròximo a ell.
  6. Si es posseïx una vivenda o granja prop de terreny forestall, extremar les precaucions per a evitar un incendi. Per exemple, mantindre la teulada lliure de pinassa o fullarasca, i no buidar restes de ximeneres, estufes o paelleros/barbacoes sobre vegetació.

ATENCIÓ: La Llei Forestal de la Comunitat Valenciana contempla multes de 600 a 3.000 euros per infringir aquesta normativa.

El Fondó de les Neus, a 23 de juliol de 2020

La Alcaldessa-Presidenta

Shares