CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A FAVOR DE LES ENTITATS LOCALS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT PER A LA REPARACIÓ, REFORMA O GRAN INSTAL·LACIÓ (LÍNIA A) I PRIMER ESTABLIMENT (LÍNIA B) D’INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES DE PROVEÏMENT I SANEJAMENT QUE EXECUTEN O HAGUEREN EXECUTAT LES MATEIXES

ANUALITAT DESPESA IMPORT CONCEDIT PERCENTATGE SUBVENCIONAT FINALITAT
2020 35.174,76 € 28.039,81 € 80 % PRIMER ESTABLIMENT, REFORMA O REPARACIÓ D’INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES DE PREVEÏMENT I SANEJAMENT

 

Logotipo Diputación de Alicante
Shares