Dª Carmen Sellés Prieto, Alcaldessa – Presidenta del Excim Ajuntament de El Fondó de les Neus (Alacant), té a bé emetre el següent

BÀNDOL D’ALCALDIA

La Disposició Addicional 13 a de la *LOTUP ha creat la denominada AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI, entitat de dret públic de naturalesa consorcial, amb personalitat jurídica pública, patrimoni i tresoreria propis i autonomia de gestió, per a l’exercici de les competències autonòmiques en matèria de disciplina urbanística.

L’objecte de l’Agència és exercir les potestats administratives de disciplina urbanística respecte d’infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit, en el territori dels municipis que s’adherisquen mitjançant l’acord d’adhesió. Això inclou l’exercici de les funcions d’inspecció, i l’inici, tramitació, resolució i execució dels procediments de restauració de la legalitat urbanística, els procediments sancionadors urbanístics i la impugnació de llicències municipals, presumptament il·legals, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, conforme a la competència atorgada per la Llei 5/2014, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (LOTUP), en els articles 244 i 268. Tot això, sense perjudici de l’exercici, per part de l’Agència, de les competències ordinàries en les matèries ressenyades en aquest paràgraf respecte d’il·lícites comeses en sòl no urbanitzable pertanyent a municipis de la Comunitat Valenciana que no s’adherisquen a l’Agència, dins de la regulació esmentada establida en la LOTUP.

El Ple de l’Ajuntament de El Fondó de les Neus en sessió ordinària de 8 juliol 2021, ha acordat per unanimitat dels seus membres sol·licitar l’adhesió del municipi de El Fondó de les Neus a l’AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI, la qual cosa en la pràctica comporta l’atribució a l’Agència de les competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística que corresponguen al municipi de El Fondó de les Neus, integrat voluntàriament en aquella, en els supòsits d’infraccions urbanístiques greus o molt greus comeses sobre el seu territori, sempre que ens trobem en sòl no urbanitzable, siga aquest comú o protegit.

L’adhesió implica la delegació en l’Agència de les competències de sanció i restabliment de la legalitat urbanística que corresponguen al municipi de El Fondó de les Neus, que s’ha integrat voluntàriament, en els supòsits d’infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit, amb l’abast establit en l’article 1 apartats 3 i 4 del Decret 52/2021.

Del que s’informa, a l’efecte de general coneixement

Shares