SUBVENCIÓ PER A AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT AMB POBLACIÓ FINS A 5.000 HABITANTS, PER A INVERSIONS EN CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL A EXECUTAR PELS AJUNTAMENTS.

ANUALITAT DESPESA IMPORT CONCEDIT PERCENTATGE SUBVENCIONAT FINALITAT
2021 48.398,79€ 48.398,79€ 100 % Pavimentación de los caminos Calores y Bufones en el término municipal de Hondón de las Nieves
Logotipo Diputación de Alicante
Shares