Dª Carmen Sellés Prieto, Alcaldessa – Presidenta de l’Excm. Ajuntament de El Fondó de les Neus (Alacant),

FA SABER

Que per part d’aquest Ajuntament es tramitarà expedient per a APROVAR INICIALMENT la modificació d’ORDENANÇA REGULADORA TAXA DRETS EXAMEN.

Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament pretén:

  1.  Adequar l’Ordenança preexistent a costos i situació actual.

És per això que s’obri un període de 10 dies hàbils comptats des de la data en la qual es publica aquesta consulta en la web municipal, del 26 octubre de 2021 al 9 novembre de 2021, tots dos inclusivament, per a recaptar l’opinió dels ciutadans i possibles usuaris.

Les opinions i aportacions hauran de presentar-se per escrit signat i presentat en el Registre General de l’Ajuntament. Una vegada transcorreguts els 10 dies, es redactaran els textos definitius amb objecte que seguisquen la tramitació legal fins a la seua aprovació pel Ple i publicació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Descarregar “Projecte Modificació Ordenança”

Shares