BASES REGULADORES DEL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN AUXILIAR ADMINISTRATIU DURANT SIS MESOS (AMB POSSIBILITAT DE PRÒRROGA), PER CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ I A TEMPS PARCIAL.

1.‐ OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

Constitueix l’objecte de la present convocatòria contractació d’un auxiliar administratiu amb caràcter temporal per circumstàncies de la producció i a temps parcial.

2.‐ CONTRACTE DE TREBALL.

El contracte de treball serà per sis mesos, comptat de quinze de gener 2022 a 15 juliol 2022 (possibilitat de pròrroga si les circumstàncies del servei l’aconsellen).

La modalitat del contracte estarà regulada pel Reial Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

El contracte de treball tindrà caràcter laboral de duració determinada, a temps parcial per 30 hores setmanals.

3.‐ RETRIBUCIÓ.

La retribució bruta serà la que corresponga per aplicació de S.M.I.

4.‐ REQUISITS DELS ASPIRANTS.

Per a ser admesos en el procés selectiu, els aspirants hauran de reunir els següents requisits, en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies:

 • Ser espanyol o estranger amb residència legal a Espanya, sempre que reunisquen els requisits legals per a la seua contractació.
 • Tindre complits els 18 anys d’edat i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver sigut separat del servei de cap Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’acompliment de funcions públiques.
 • No estar incurs en causa d’incapacitat o incompatibilitat, referint-se aquest requisit a la data de formalització del contracte.
 • No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedisca l’acompliment de les funcions del lloc de treball.
 • Estar en possessió del títol Cicle Formatiu 2n F.P.I.G.M. (Gestió Administrativa) de grau mitjà, o equivalent en la branca d’Administratiu.
 • Acreditar un mínim d’un any d’experiència en lloc similar, tant en l’Administració Pública, com en l’empresa privada. Els requisits establits en aquest apartat hauran de posseir-se en el moment de ser anomenats per a cobrir el lloc de treball de què es tracte.

Els aspirants quedaran exclosos de la present convocatòria pels següents motius:

 • No aportar, al costat de la sol·licitud, tota la documentació requerida.
 • No estar inscrit com a demandant d’ocupació.
 • Haver excedit de l’edat màxima de jubilació.

Amb referència a les exclusions que s’han enumerat, la Comissió de Selecció queda facultada per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre els acords necessaris per al bon ordre de la convocatòria.

5.‐ DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS ASPIRANTS.

 1. Instància sol·licitant l’admissió, que serà facilitada en la pròpia Casa Consistorial, o podrà ser descarregada de la seu electrònica de l’Ajuntament (instància general)
 2. Fotocòpia del DNI o NIE.
 3. Acreditació d’estar en possessió de la titulació requerida, així com dels períodes de treball que l’aspirant al·legue.
 4. Curriculum vitae amb expressió de la titulació que posseïsca, cursos desenvolupats i períodes de treball que pretenguen fer-se valdre.
 5. Declaració jurada de compliment de les condicions que es valoren en la base huitena.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores, des de l’endemà a la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el Tauler d’edictes municipal, o en la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds, finalitza a les 12.00 hores del dia 5 de gener de 2022

6.‐ ADMISSIÓ/EXCLUSIÓ DELS ASPIRANTS.

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies i documentació, La Comissió de Selecció a la qual es refereix l’article següent, procedirà a l’examen de les sol·licituds i dictarà resolució aprovant la llista provisional d’admesos i exclosos amb indicació del motiu de l’exclusió, si escau, en el termini màxim de 5 dies naturals (Fins al 10 gener 2022). Aquesta resolució es publicarà en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament. El termini per a esmenar els defectes que hagen
motivat l’exclusió dels aspirants serà d’1 dia hàbil comptat des del següent a la publicació a la qual es refereix el paràgraf anterior.

Els aspirants que dins del termini no esmenen els defectes o omissions que hagen determinat la seua exclusió de la llista provisional d’admesos, justificant el seu dret a ser inclosos en aquesta, seran definitivament exclosos de la convocatòria.

La llista definitiva dels aspirants admesos serà també exposada al públic en els mateixos llocs que els anteriors. En cas de falsedat o omissió en les dades i documents declarats pels sol·licitants, aquests seran automàticament exclosos del procés de selecció sense perjudici de les responsabilitats de qualsevol índole en què hagueren pogut incórrer.

7.‐ COMISSIÓ DE SELECCIÓ. Queda integrada pels següents membres:

 1. President: Esther Fuertes Olivera, Secretària municipal
 2. Secretària: Mª Concepción Rico Mira, tècnic gestió econòmica.
 3. Vocal: Fernando Cros Mercé, vocal.

Les decisions s’adoptaran per majoria de vots dels membres presents, resolent en cas d’empat, el vot de qualitat del President de la citada Comissió. L’actuació de la Comissió de Selecció s’ajustarà estrictament a les bases de la convocatòria. No obstant això la Comissió resoldrà els dubtes que sorgisquen de la seua aplicació i podrà prendre els acords que corresponguen per a aquells supòsits no previstos en les bases.

8.‐ BAREM DE PUNTUACIÓ PER A la SELECCIÓ.

El sistema de selecció es farà conforme al següent barem:

1.‐ Titulació igual o superior a la requerida: 5 punts.

2.‐ Experiència en Administració Pública – Ajuntament: 5 punts per any complet treballat, fins a un màxim de 15 punts.

Experiència en Administració Pública – altres: 2 punts per any complet treballat, fins a un màxim de 15 punts

Experiència en empresa privada, posat d’igual naturalesa i categoria: 1 punt per any complet treballat, fins a un màxim de 15 punts

3.‐ Acomodació de les capacitats acreditades en el currículum al lloc de treball, segons el parer del Tribunal, fins a un màxim de 10 punts.

La qualificació final de cada aspirant, vindrà donada per la suma de les obtingudes.

En cas d’empat en la puntuació obtinguda, els mateixos seran resolts amb el següent criteri:

Tindran preferència les persones que més acrediten la cerca d’ocupació jove, amb la finalitat de facilitar l’accés dels joves al mercat laboral.

9.‐ RESOLUCIÓ DE LA SELECCIÓ.

Finalitzada la selecció, la Secretària de la Comissió estendrà acta de la reunió comprensiva de la llista d’aspirant, ordenats per la qualificació atorgada a cadascun.

La llista amb els candidats seleccionats es publicarà en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament amb indicació de les puntuacions obtingudes.

La llista de treballadors seleccionats, ordenada d’acord amb les puntuacions obtingudes, serà elevada a l’Alcaldia que determinarà la contractació del primer d’ells, per l’ordre en què apareixen, quedant els altres en una borsa de treball de la qual es podrà disposar a mesura que vaja sent necessària la prestació dels seus serveis.

En cas de renúncia per part d’algun aspirant a ocupar inicialment el lloc de treball o durant la vigència del contracte, es dirà al següent aspirant que major puntuació haguera aconseguit en el procés selectiu.

Si la renúncia al lloc és per causa no justificada, el treballador no podrà tornar a ser contractat per la present convocatòria.

S’entendrà per causa justificada de la no acceptació del lloc de treball o baixa del contracte quan aquesta es produïsca per motius de malaltia o per col·locació en un altre lloc de treball. Aquesta circumstància haurà d’acreditar-se en el termini de 3 dies naturals des que tinga lloc.

En tot el no previst en aquestes Bases s’estarà al que es disposa en la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, Text Refós 781/1986, 18 d’abril, de les disposicions vigents en matèria de Règim Local, TREBEP altres disposicions que resulten d’aplicació.

10.‐ RECURSOS.

Aquesta Convocatòria i les seues Bases i quants actes administratius es deriven de la mateixa i de l’actuació de la Comissió, podran ser impugnats pels interessats en els casos i en la forma previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu.

Shares