Que per part d’aquest Ajuntament es tramitarà expedient per a APROVAR INICIALMENT la modificació d’ORDENANÇA REGULADORA IIVTNU.

Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament pretén:

1r. Adequar l’Ordenança preexistent a realitat actual, motivada per la nova legislació vigent

És per això que s’obri un període de 7 dies naturals comptats des de la data en la qual es publica aquesta consulta en la WEB Municipal, 3 gener 2022 al 10 gener 2022, tots dos inclusivament, per a recaptar l’opinió dels ciutadans i possibles usuaris.

Les opinions i aportacions hauran de presentar-se per escrit signat i presentat en el Registre General de l’Ajuntament. Una vegada transcorreguts els 7 dies, es redactaran els textos definitius amb objecte que seguisquen la tramitació legal fins a la seua aprovació pel Ple i publicació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant

Shares