Dª Carmen Sellés Prieto, Alcaldessa – Presidenta del Excm Ajuntament de El Fondó de les Neus (Alacant),

Vist contingut del Pla de Cremes Local de l’Ajuntament de El Fondó de les Neus, Examinada la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 9 d’abril de 2022), l’objectiu del qual és reduir al mínim els efectes negatius de la generació i gestió de residus en la salut humana i el medi ambient, i asseure els principis de l’economia circular a través de la legislació bàsica en matèria de residus, així com contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, protegir el medi marí, i donar compliment als objectius de desenvolupament sostenible inclosos en l’Agenda 2030, i en particular als objectius 12 – producció i consum sostenibles, -13, acció pel clima, i – 14, vida submarina, Vist el contingut de l’article 27 – d’eliminació de residus – de l’esmentada Llei, i més concretament en el seu apartat 3, del tenor literal següent:

“Amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola. Únicament podrà permetre’s la crema d’aquests residus amb caràcter excepcional, i sempre que compten amb la corresponent autorització individualitzada que permeta aquesta crema, per raons de caràcter fitosanitari que no siga possible abordar amb una altra mena de tractament, motivant adequadament que no existeixen altres mitjans per a evitar la propagació de plagues, o, en entorns silvícoles, amb la finalitat d’evitar els incendis forestals quan no puga accedir-se per a la seua retirada i posterior gestió, en aplicació de l’exclusió prevista en l’article 3.2.e). Els residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola que no queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei d’acord amb l’article 3,2,e), hauran de gestionar-se conforme al que es preveu en aquesta llei, especialment la jerarquia de residus, prioritzant el seu reciclatge mitjançant el tractament biològic de la matèria orgànica

En exercici de les atribucions que em confereix l’article 21.1 LRBRL, per mitjà del present RESOLC

PRIMER. Informar, sobre la base de normativa vigent a dalt referida, que NO ESTÀ PERMESA LA CREMA DE RESIDUS VEGETALS generats en l’entorn agrari o silvícola en el terme municipal del Fondó de les Neus, amb les excepcions previstes en l’article 27 Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 9 d’abril de 2022),

SEGON. Donar la difusió oportuna al que es disposa en la present Resolució.

Ho mana i signatura l’Alcaldessa, davant meu, la Secretària, que en dono fe.

Shares