EDICTE

Aprovada inicialment la derogació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa prestació servei ajuda a domicili per acord del Ple de data 7 d’abril de 2022, de conformitat amb l’article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i vist que durant el període d’exposició pública després de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, núm. 70, d’11 d’abril de 2022, no s’han presentat reclamacions, al·legacions, objeccions o observacions, segons s’acredita mitjançant certificat del Secretari-Interventor municipal, es considera aprovat definitivament el referit acord plenari.

Shares