Havent-se aprovat per Resolució d’Alcaldia de data 18 de maig de 2022 les bases i la convocatòria en el marc del procés selectiu per a la PROVISIÓ EN PROPIETAT DE DUES PLACES D’AGENTS DE POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE EL FONDÓ DE LES NEUS, UNA PLAÇA PER TORN LLIURE I UNA PLAÇA PER TORN DE MOBILITAT, s’obri el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquest anunci en el Bulletí Oficial de l’Estat.

Pots accedir a les bases en el següent enllaç.

Shares