De conformitat amb el que es preveu en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER LLOCS, BARRACAS, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENY D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives sobre aquest tema.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de deu dies a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en la web municipal, mitjançant la seua presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Shares