BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONVOCATÒRIA DE LA PROVISIÓ EN PROPIETAT DE DUES PLACES, D’AGENTS DE POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DEL FONDÓ DE LES NEUS. UNA PLAÇA PER TORN LLIURE I UNA PLAÇA PER TORN DE MOBILITAT

POT A VEURE EL DOCUMENT ORIGINAL EN EL TAULER D’ANUNCIS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE EL FONDÓ DE LES NEUS

 

Shares