ANUNCI

Aquest Ajuntament té previst contractar personal laboral temporal, 2 llocs de treball per al període comprés entre 20 juny i 4 setembre (77 dies), per a la realització de treballs de:

Treballs de manteniment de les piscines municipals

Altres serveis de manteniment i condicionament d’infraestructures en general

La jornada de treball serà jornada completa, amb l’horari que establisca el regidor de l’àrea

  • Els interessats en el procés de selecció podran presentar les seues sol·licituds, fins el pròxim dia 15 de juny a les 13.00 hores

REQUISITS GENERALS.-

El procediment per a la selecció s’ajustarà als següents criteris i mèrits: Serà requisit indispensable que els candidats compten amb el curs de tractament d’aigües de piscina en vigor.

Valoració, fins a un màxim de 100 punts dels mèrits referits a:

I.- Experiència Professional. Màxim de 70 punts. Es valorarà l’acompliment de funcions similars a les places objecte de la convocatòria, fins a un màxim de 70 punts, distingint-se en funció de la següent relació:
a) Experiència en els serveis de manteniment de Piscines a l’aire lliure d’ús púbic. S’entén per manteniment la realització de totes les operacions necessàries per al bon funcionament de les instal·lacions i serveis i l’observança de les disposicions legals d’aplicació, en els termes i condicions que es recullen en Decret 177/1992, de 22 d’octubre, pel qual s’aprova la normativa higienicosanitària per a piscines d’ús públic i el Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines.

a. En els serveis de manteniment de piscines de l’Ajuntament de El Fondó de les Neus, 10 punts per cada mes fins a un màxim de 70 punts
b. En els serveis de manteniment d’altres piscines municipals; 6 punts per cada mes de serveis prestats fins a un màxim de 36 punts
c. En empresa privada: 2 punts per cada mes de serveis prestats, fins a un màxim de 18 punts

II. Permìs de conduir, B1: 10 punts

III. Entrevista personal realitzada a l’aspirant, fins a un màxim de 20 punts. Es valorarà la capacitat de resposta de l’aspirant a preguntes formulades oralment pel Tribunal

Per al supòsit d’empat en la puntuació, tindran preferència i pel qual l’ordre que a continuació s’indica:

1r.- El treballador que acredite discapacitat no invalidant

2n.- El treballador que tinga major càrrega familiar, entenent per tal aquell que suport més responsabilitats familiars, per tindre al seu càrrec al cònjuge desocupat i fills menors de 18 anys que no obtinguen rendes.

3r.- El major període de desocupació acreditada

Shares