En el BOP d’Alacant núm. 113, de 15 juny 2022, es publiciten BASES REGULADORES CAMPANYA FOMENT DEL CONSUM: BONO – CONSUM. ANUALITAT 2022. Amb aquesta campanya es pretén fomentar el consum en els comerços locals a través de la concessió de bons als veïns empadronats per al seu gaudi en comerços, hostaleria i restauració.

De conformitat amb el que es disposa en aquestes, les persones físiques i jurídiques que tinguen la condició d’autònom/a, microempresa o pime del Fondó de les Neus i que tinguen el domicili fiscal en el municipi podran presentar sol·licitud d’adhesió a la campanya FINS Al PRÒXIM 30 JUNY 2022.

El formulari de sol·licitud es podrà descarregar AÇÍ

La sol·licitud s’acompanyarà de la següent documentació obligatòria:

  1. Declaració responsable (inclosa en la sol·licitud)
  2. Certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques de la AEAT
  3. Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries AEAT
  4. Certificat de trobar-se al corrent enfront de la Seguretat social
  5. Certificat titularitat compta corrent

L’adhesió a la campanya és gratuïta.

Shares