EDICTE

APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA TRÀNSIT DE BESTIAR

De conformitat amb el que es preveu en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de modificació d’Ordenança Municipal sobre TRÀNSIT DE BESTIAR, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, tenint en compte que l’objectiu primordial és intentar mitigar en la mesura que siga possible les molèsties i problemes de salubritat que ocasiona el pas de bestiar per vies urbanes, no obstant això l’existència de via pecuària, “VEREDA DE LA AMISTAD”
  2. La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de CINC DIES HÀBILS a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en la web municipal, mitjançant la seua presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Shares