Aquest Ajuntament té previst contractar personal laboral temporal, 2 llocs de treball per al període comprés entre 28 OCTUBRE I 28 NOVEMBRE (30 dies, amb possibilitat de pròrroga d’un altre mes), per a la realització de treballs de:

Treballs de manteniment, serveis de manteniment i condicionament d’infraestructures en general (OPERARI SERVEIS MÚLTIPLES)

Entre les funcions a desenvolupar figura l’acompanyament al servei de recollida de fems.

La jornada de treball serà jornada completa, amb l’horari que establisca el regidor de l’àrea

-Els interessats en el procés de selecció podran presentar les seues sol·licituds, fins el pròxim dia 25 octubre 2022 a les 13.30 hores

REQUISITS GENERALS. – El procediment per a la selecció s’ajustarà als següents criteris i mèrits:

Valoració, fins a un màxim de 100 punts dels mèrits referits a:

I.- Experiència Professional. Màxim de 70 punts. Es valorarà l’acompliment de funcions similars a les places objecte de la convocatòria, fins a un màxim de 70 punts, distingint-se en funció de la següent relació:

a) Experiència en els serveis de manteniment. S’entén per manteniment la realització de totes les operacions necessàries per al bon funcionament de les instal·lacions i serveis i l’observança de les disposicions legals d’aplicació. Es considera així mateix experiència en treballs de jardineria, poda, manteniment jardins, etc

a. En els serveis de manteniment de l’Ajuntament de El Fondó de les Neus, 5 punts/mes, fins a un màxim de 70 punts

b. En els serveis de manteniment d’una altra Entitat local: 2,5 punts /mes, fins a un màxim de 70 punts

c. En serveis de manteniment d’empresa privada: 1 punt/mes, fins a un màxim de 70 punts.

II. Permís de conduir, B1: 10 punts

III. Entrevista personal realitzada a l’aspirant, fins a un màxim de 20 punts. Es valorarà la capacitat de resposta de l’aspirant a preguntes formulades oralment pel Tribunal. L’entrevista personal tindrà lloc dimecres que ve 26 d’octubre, a les 13.00 hores, en la Secretaria municipal.

Per al supòsit d’empat en la puntuació, tindran preferència i pel qual l’ordre que a continuació s’indica:

1r.- El treballador que acredite discapacitat no invalidant

2n.- El treballador que tinga major càrrega familiar, entenent per tal aquell que suport més responsabilitats familiars, per tindre al seu càrrec al cònjuge desocupat i fills menors de 18 anys que no obtinguen rendes.

3r.- El major període de desocupació acreditada

REQUISITS GENERALS

Per a prendre part en el procés selectiu les persones aspirants hauran de posseir en el dia que finalitze el termini de presentació de sol·licituds, i mantindre fins al moment de la seua contractació, els següents requisits:

1. Tindre la nacionalitat espanyola o qualsevol altra a la qual les normes de l’Estat atribuïsquen iguals drets a efectes laborals en l’Administració Pública (Art. 56 i següents del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic)

2. Edat: tindre compliments setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa, llevat que per llei s’establisca una altra edat màxima per a l’accés a l’ocupació pública.

3. Habilitació: no haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, no trobar-se en inhabilitació absoluta, ni trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions pròpies del cos, escala o categoria objecte de la convocatòria mitjançant sentència ferma o per haver sigut acomiadat disciplinàriament de conformitat amb el que es preveu en l’article 96 de de el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic). En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

4 Capacitat: posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques pròpies de les places que es convoquen.

Tots els requisits exigits hauran de reunir-se el dia en què finalitze el termini de presentació d’instàncies. Així mateix, hauran de posseir-se tots ells durant el procediment de selecció i mentre dure la contractació.

* Les sol·licituds es presentaran en el model d’instància general d’aquest Ajuntament

* Donada la urgència de la convocatòria i la no realització de proves selectives més enllà de les descrites, no es considera l’aplicació d’ordenança reguladora de taxa per concórrer al present procés

 

Shares