EDICTE

PROCÉS SELECTIU. DUES PLACES AGENT POLICIA LOCAL. PERSONAL FUNCIONARI

Vist que per Resolució d’Alcaldia núm. 1955/2022 de data 30 de novembre, es va aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del procés de selecció del lloc de DOS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL,

Realitzat primer exercici (proves físiques) el passat 25 gener 2023, i una vegada feta pública la valoració obtinguda pels diferents aspirants, ES CONVOCA A TOTS AQUELLS QUE HAN SUPERAT EL PRIMER EXERCICI A la REALITZACIÓ DEL SEGON, que consistirà en:

Prova d’aptitud psicotècnica, que constarà d’un test que avaluarà les àrees i dominis de personalitat general i laboral, directament relacionada amb el perfil del lloc convocat i podrà ser utilitzada instrumentalment en proves posteriors del procés selectiu.

La celebració d’aquest exercici tindrà lloc dimecres que ve 8 DE FEBRER, a les 10.00 hores, a l’aula de cultura municipal.

Els aspirants hauran de vindre proveïts de DNI, bolígraf i carpeta on poder secundar per a la realització del psicotècnic, ja que per raons logístiques aquest Ajuntament manca de cadires amb pala per a poder facilitar la realització de l’exercici.

 

DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL

Shares