ANUNCI

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE  L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU)

Pot veure el text de l’anunci en el tauler d’anuncis de la Seu Electrònica

Shares