DATA DE REPARTIMENT DEL BO: DEL 26 AL29 DE SETEMBRE DE 2023 O FINS A ESGOTAR LA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE EL FONDÓ DE LES NEUS DE 9 A 13.30 HORES

VALOR DEL BO: 15,00 €

CONDICIONS PER ALS BENEFICIARIS DE LA CAMPANYA:

  1. Estar empadronat/da a El Fondó de les Neus abans de l’1 de gener de 2023.
  2. Ser major de 18 anys amb anterioritat al 31 de desembre de 2022
  3. Tindre DNI o NIE en vigor
  4. No trobar-se incurs/a en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2023, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l’Agència Tributària, amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i amb l’Ajuntament de El Fondó de les Neus, a data de presentació d’adhesió a la campanya. En els casos en què l’Ajuntament haja tingut coneixement de l’existència de deutes amb la TGSS o l’Agència Tributària, no s’entregarà el bo a els/les veïns/as afectats/as fins que presenten certificat d’estar al corrent.

ESTABLIMENTS/COMERÇOS: Es podran gastar els bons en tots els establiments/comerços que s’hagen adherit a la campanya del 26 de setembre al 20 d’octubre de 2023.

** NOTA IMPORTANT: Imprescindible presentar original o còpia del DNI o NIE.

Shares