RESOLUCIÓ DEL PRIMER PERÍODE DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS D’INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS: PLA +A PROP 2023, DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT A FAVOR DELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA, PER A LÍNIES D’ACTUACIÓ D’INVERSIONS DE L’ÀREA DE COOPERACIÓ, LA DOTACIÓ MÀXIMA INICIAL DE LA QUAL ASCENDEIX A LA QUANTITAT DE 25.500.000,00 EUROS.
     
ANUALITAT: 2023 FINALITAT
APORTACIÓ TOTAL: 332.944,00 € INSTALACIONS
IMPORT CONCEDIT: 332.944,00 €
 
PERCENTATGE CONCEDIT: 100%
 
DESTINAT A:

Construcció de parc al costat del celler de carrer San José: 207.994,00 €

Instal·lació de paviment esportiu en interior de pavelló cobert del poliesportiu: 124.950,00€

 

Logotipo Diputación de Alicante
Shares