Regidoria de Contractació

Carmen Sellés Prieto

Alcaldessa

Correspon al Servei de Contractació la tramitació dels expedients administratius per a la realització d’obres, adquisició de béns i contractació de serveis sotmesos a la normativa de contractació del sector públic. Això implica l’elaboració dels corresponents plecs de clàusules adminstratives, taules de contractació, adjudicacions provisionals i definitives, pròrrogues, així com de quantes incidències es produïsquen durant l’execució dels esmentats contractes fins a la seua total extinció.

La tramitació dels esmentats expedients està sotmesa als principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat, tranparència, igualtat de tracte als licitadors i eficient utilització dels fons públics.

Notícies relacionades

No posts found.

WEBS RELACIONADES

Shares