Pressupostos 2013

DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal 933.251,00 €
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis 848.377,00 €
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres 10.050,00 €
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 45.601,00 €
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals 35.501,00 €
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 16.631,00 €
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers  –   €
CAPÍTOL 9: Pasius Financers  –   €
  TOTAL: 1.889.711,00 €
DESPESES 2013
INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
  A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes 1.099.610,00 €
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes 20.000,00 €
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos 331.101,00 €
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 390.000,00 €
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials 49.000,00 €
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals    –   €
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital                  –   €
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers                  –   €
CAPÍTOL 9: Pasius Financers                  –   €
TOTAL: 1.889.711,00 €
INGRESSOS 2013
Shares