Pressupostos 2017

DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal 994.906,53  €
CAPÍTOL 2: Despeses Correntes en Béns i Serveis 900.782,60 €
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres 150,00 €
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 82.500,00 €
CAPÍTOL 5: Fons de Contingències i altres imprevistos – €
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals 171.102,00 €
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 1,00 €
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers  –   €
CAPÍTOL 9: Pasius Financers  –   €
  TOTAL: 2.149.440,13 €
Gràfic despeses 2017
INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
  A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes 1.183.000,00 €
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes 36.000,00 €
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos 544.552,00 €
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 433.801,00 €
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials 4.501,00 €
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienación d’Inversions Reals                 –   €
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital                  1,00  €
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers                  –   €
CAPÍTOL 9: Pasius Financers                  –   €
TOTAL: 2.201.855,00 €
Gràfic ingressos 2017
Shares