Pressupostos 2018

DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal 1.004.344,04 €
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis 819.032,92 €
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres 150,00 €
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 79.301,00 €
CAPÍTOL 5: Fons de Contingències i altres imprevistos – €
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals 243.000,00 €
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 1,00 €
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers  –   €
CAPÍTOL 9: Pasius Financers  –   €
  TOTAL: 2.145.828,96 €
Gráfico presupuesto de gastos 2019
INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
  A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes 1.495.000,00 €
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes 45.000,00 €
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos 388.030,00 €
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 411.001,00 €
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials 8.501,00 €
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals                 –   €
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital                  2,00  €
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers                  –   €
CAPÍTOL 9: Pasius Financers                  –   €
TOTAL: 2.347.534,00 €

 

Gráfico presupuesto de ingresos 2019
Shares