Pressupostos 2020

DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
  A.1. OPERACIONS CORRENTS
    CAPÍTOL 1: Depeses de Personal 1.132.851,00 €
    CAPÍTOL 2: Depeses Corrents en Béns i Serveis 817.001,00 €
    CAPÍTOL 3: Depeses Financeres 150,00 €
    CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 99.900,00 €
  A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
    CAPÍTOL 6: Inversions Reals 113.500,00 €
    CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 120.000,00 €
B) OPERACIONS FINANCERES
    CAPÍTOL 8: Actius Financers  –   €
    CAPÍTOL 9: Pasius Financers  –   €
      TOTAL: 2.283.402,006 €
Gràfic ingressos 2020
INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
  A.1. OPERACIONS CORRENTS
    CAPÍTOL 1: Impostos Directes 1.347.000,00 €
    CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes 45.000,00 €
    CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos 405.900,00 €
    CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 478.001,00 €
    CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials 7.501,00 €
  A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
    CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals                 –   €
    CAPÍTOL 7: Transferències de Capital                –  €
B) OPERACIONS FINANCERES
    CAPÍTOL 8: Actius Financers                  –   €
    CAPÍTOL 9: Pasius Financers                  –   €
      TOTAL: 2.283.402,00 €

 

Grafico pressupost d'ingressos 2020
Shares