EDICTE: RESULTAT QUART EXERCICI DE LA CONNVOCATORIA DE 2 PLACES D’AGENT POLICIA LOCAL

ANUNCI: OFERTA D’OCUPACIÓ

Aquest Ajuntament té previst contractar personal laboral temporal, 2 llocs de treball per al període comprés entre 28 OCTUBRE I 28 NOVEMBRE (30 dies, amb possibilitat de pròrroga d’un altre mes), per a la realització de treballs de: Treballs de manteniment,...