Protecció de Dades Personals

Responsable del Tractament

Ajuntament de El Fondó de les Neus (CIF: P0307700E)

Domicili

 • Plaza de la Vila, 6, 03688 El Fondó de les Neus, Alacant
 • Correu: ayuntamiento@fondoneus.es
 • Telèfon: 965480201

Delegat de Protecció de Dades

 • Correu electrònic: dpd@fondoneus.es
 • Correu postal: Carta (recomanable certificada, no obligatori) dirigida a l’Ajuntament de El Fondó de les Neus, Registre d’Entrada, Plaça de la Vil·la, 6, 03688 El Fondó de les Neus, Alacant, indicant “Delegat de Protecció de Dades”.

Finalitats

Gestió dels procediments administratius i activitats realitzades per l’Ajuntament en l’exercici de les seues competències i obligacions.

No es prenen decisions automatitzades sobre la base de perfils.

Conservació de les dades

Les seues dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables a la conservació d’informació per part de l’Administració Pública.

Legitimació / Bases jurídiques aplicables

Els diferents procediments i activitats municipals comporten tractaments basats en diferents bases jurídiques enumerades en el RGPD:

 1. Consentiment de la persona interessada, quan es requerisca.
 2. Relació contractual.
 3. Interessos vitals de l’interessat o d’altres persones.
 4. Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 5. Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local.
 6. Legislació significativa bàsica:
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
  • Legislació específica dels serveis municipals. Depén de cada tractament.

Les bases jurídiques 4 i 5 recullen la pràctica totalitat dels tractaments municipals, però la resta poden ser legitimants i/o complementàries en tractaments concrets, en els quals s’indicarà específicament aquesta circumstància en el seu formulari (instància de part) o en la seua comunicació (d’ofici).

Destinataris

Les seues dades podran ser comunicats a les entitats públiques i/o privades competents, intervinents o necessàries per a la tramitació dels procediments i/o gestió de les activitats municipals, i en els supòsits previstos per la Llei.

Drets

Vosté pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat. Així mateix, Vosté pot dirigir-se a l’Autoritat de Control per a reclamar els seus drets.

Per a exercir aquests drets, Vosté ha de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament del Fondó de les Neus, Registre d’Entrada, Plaza de la Vila, 6, 03688 el Fondó de les Neus, Alacant, indicant “Delegat de Protecció de Dades”.

Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:

 • Correu ordinari. Recomanat (no obligatori) correu certificat.
 • Instància presencial o en Seu Electrònica.
 • Correu electrònic dirigit a: dpd@fondoneus.es

En tots els casos, l’Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades, per la qual cosa Vosté ha d’incloure còpia o referència d’un document vigent acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport). Per a aquesta verificació, l’Ajuntament exercirà la seua potestat de verificació recollida en la disposició addicional octava de la LOPDGDD. En cas d’actuar com a representant de la persona interessada, ha d’acreditar-se fefaentment el poder de representació atorgat per aquesta.

Transferències internacionals.

No es realitzen transferències internacionals de dades. En casos puntuals on fora necessari, se sol·licitarà la corresponent autorització a l’Autoritat de Control.

Shares