Pressupostos Municipals

El pressupost municipal és una estimació prèvia sobre els possibles ingressos i despeses que l’ajuntament pot tindre al llarg de l’any que comença. Són unes xifres que després s’adapten a la realitat al llarg de l’any, en funció de les necessitats del poble, però què a priori han d’estar tancades i prefixades de manera ferma.

El pressupost es compon de dos grans blocs: INGRESSOSDESPESES.

Tant els ingressos com les despeses es desglosen en els següents capítols:

DESPESES

CAPÍTOL 1: DESPESES DE PERSONAL

En aquest apartat s’inclou tota la relació de llocs de treball de l’ajuntament i els salaris dels funcionaris.

CAPÍTOL 2: DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Són les despeses de funcionament del poble: enllumenat, aigua, neteja, recollida de fems, cuidat de parcs i jardins.

CAPÍTOL 3: DESPESES FINANCERES

Són les despeses derivades dels préstecs sol·licitats per l’ajuntament. Principalment són els interessos financers.

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Són les ajudes i subvencions que l’ajuntament concedeix a altres institucions i persones: ONG’s, associacions, prestacions socials reglades a famílies amb menys recursos, aportacions a festes i esports.

CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS

Són les inversions reals de l’ajuntament. És açí on s’inclouen els projectes que l’equip de govern determine com a objectius per a l’any.

CAPÍTOL 7: TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL

Són les despeses que l’ajuntament transfereix a altres entitats perquè puguen desenvolupar també inversions; és a dir, projectes d’obres on l’ajuntament col·labora amb una aportació econòmica.

CAPÍTOL 8: ACTIUS FINANCERS

Són els xicotets préstecs que pot atorgar l’ajuntament, com per exemple el concedir als funcionaris un avançament de les seues nòmines per a necessitats urgents.

CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS

Aquesta partida, que es repiteix en ingressos i despeses, es refereix als préstecs contractats per l’ajuntament.

INGRESSOS

CAPÍTOL 1: IMPOSTOS DIRECTES

Són aquells impostos que reverteixen directament en les propietats físiques dels veïns: IBI, Rústica, Impost de Vehícles, IAE d’empreses, la plusvalia.

CAPÍTOL 2: IMPOSTOS INDIRECTES

Són els ingresos pels impostos recaptats per l’Estat i que cedeix en part als ajuntaments: impostos sobre l’IVA, alcohol, cervesa, tabac, gasolina, cesió de l’IRPF, etc.

Aquest CAPÍTOL inclou tambié els impostos sobre les llicències d’obres al poble.

CAPÍTOL 3: TAXES I ALTRES INGRESSOS

Són els ingressos per taxes municipals: aigua, fems, ús d’instal·lacions esportives, guals, marquesinas, llicències d’obertura, mercats…

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Són les transferèncis que realitzen altres administracions per a despeses corrents de l’ajuntament.

CAPÍTOL 5: INGRESSOS PATRIMONIALS

Són els ingressos que percep l’ajuntament per arrendament de propietates públiques i aprofitaments diversos (cinegètics, forestals, ramaders, agrícoles) També s’inclouen en aquest capítol els interessos que cobra pels comptes i depòsits bancaris.

CAPÍTOL 6: ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

Són els ingressos per la venda de bens municipals

CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Són els ingressos que realitzen altres administracions amb destí a inversions i obres.

CAPÍTOL 8: ACTIUS FINANCERS

Es tracta de la devolució dels xicotets préstecs que puga realitzar l’ajuntament. Per exemple, les devolucions que els funcionaris realitzen sobre els préstecs o avançaments que hagen demanat al llarg de l’any.

CAPÍTOL 9: PASIUS FINANCERS

Conté la xifra de préstecs contractats per l’ajuntament.

PRESSUPOST ACTUAL

DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
  A.1. OPERACIONS CORRENTS
    CAPÍTOL 1: Despeses de Personal 1.053.955,47 €
    CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Bens i Serveis 868.078,88 €
    CAPÍTOL 3: Despeses Financeres 150,00 €
    CAPÍTOL 4: Transferéncies Corrents 69.000,00 €
  A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
    CAPÍTOL 6: Inversions Reals 140.000,00 €
    CAPÍTOL 7: Transferéncias de Capital 111.196,65 €
B) OPERACIONS FINANCIERES
    CAPÍTOL 8: Actius Financiers  – €
    CAPÍTOL 9: Pasius Financers  – €
      TOTAL: 2.242.381,00 €
INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCIERES
  A.1. OPERACIONS CORRENTS
    CAPÍTOL 1: Impostos Directes 1.307.000,00 €
    CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes 30.000,00 €
    CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públicos i altres Ingressos 365.800,00 €
    CAPÍTOL 4: Transferéncies Corrents 522.880,00 €
    CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials 16.701,00 €
  A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
    CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals                 –   €
    CAPÍTOL 7: Transferéncies de Capital          2,00 €
B) OPERACIONS FINANCIERS
    CAPÍTOL 8: Actius Financers                  –   €
    CAPÍTOL 9: Pasius Financiers                  –   €
      TOTAL: 2.242.381,00 €

EXERCICIS ANTERIORS

Shares