Pressupostos Municipals

Estás en: Inicio | L’Ajuntament | Pressupostos Municipals

El pressupost municipal és una estimació prèvia sobre els possibles ingressos i despeses que l’ajuntament pot tindre al llarg de l’any que comença.

Són unes xifres que després s’adapten a la realitat al llarg de l’any, en funció de les necessitats del poble, però què a priori han d’estar tancades i prefixades de manera ferma.

El pressupost es compon de dos grans blocs: INGRESSOS i DESPESES.

Tant els ingressos com les despeses es desglosen en els següents capítols:

DESPESES

CAPÍTOL 1: DESPESES DE PERSONAL

En aquest apartat s’inclou tota la relació de llocs de treball de l’ajuntament i els salaris dels funcionaris.

CAPÍTOL 2: DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Són les despeses de funcionament del poble: enllumenat, aigua, neteja, recollida de fems, cuidat de parcs i jardins.

CAPÍTOL 3: DESPESES FINANCERES

Són les despeses derivades dels préstecs sol·licitats per l’ajuntament. Principalment són els interessos financers.

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Són les ajudes i subvencions que l’ajuntament concedeix a altres institucions i persones: ONG’s, associacions, prestacions socials reglades a famílies amb menys recursos, aportacions a festes i esports.

CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS

Són les inversions reals de l’ajuntament. És açí on s’inclouen els projectes que l’equip de govern determine com a objectius per a l’any.

CAPÍTOL 7: TRANSFÈRENCIES DE CAPITAL

Són les despeses que l’ajuntament transfereix a altres entitats perquè puguen desenvolupar també inversions; és a dir, projectes d’obres on l’ajuntament col·labora amb una aportació econòmica.

CAPÍTOL 8: ACTIUS FINANCERS

Són els xicotets préstecs que pot atorgar l’ajuntament, com per exemple el concedir als funcionaris un avançament de les seues nòmines per a necessitats urgents.

CAPÍTOL 9: PASIUS FINANCERS

Aquesta partida, que es repiteix en ingressos i despeses, es refereix als préstecs contractats per l’ajuntament.

INGRESSOS

CAPÍTOL 1: IMPOSTOS DIRECTES

Són aquells impostos que reverteixen directament en les propietats físiques dels veïns: IBI, Rústica, Impost de Vehícles, IAE d’empreses, la plusvalia.

CAPÍTOL 2: IMPOSTOS INDIRECTES

Són els ingresos pels impostos recaptats per l’Estat i que cedeix en part als ajuntaments: impostos sobre l’IVA, alcohol, cervesa, tabac, gasolina, cesió de l’IRPF, etc.

Aquest CAPÍTOL inclou tambié els impostos sobre les llicències d’obres al poble.

CAPÍTOL 3: TAXES I ALTRES INGRESSOS

Són els ingressos per taxes municipals: aigua, fems, ús d’instal·lacions esportives, guals, marquesinas, llicències d’obertura, mercats…

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Són les transferèncis que realitzen altres administracions per a despeses corrents de l’ajuntament.

CAPÍTOL 5: INGRESSOS PATRIMONIALS

Són els ingressos que percep l’ajuntament per arrendament de propietates públiques i aprofitaments diversos (cinegètics, forestals, ramaders, agrícoles) També s’inclouen en aquest capítol els interessos que cobra pels comptes i depòsits bancaris.

CAPÍTOL 6: ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

Són els ingressos per la venda de bens municipals

CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Són els ingressos que realitzen altres administracions amb destí a inversions i obres.

CAPÍTOL 8: ACTIUS FINANCERS

Es tracta de la devolució dels xicotets préstecs que puga realitzar l’ajuntament. Per exemple, les devolucions que els funcionaris realitzen sobre els préstecs o avançaments que hagen demanat al llarg de l’any.

CAPÍTOL 9: PASIUS FINANCERS

Conté la xifra de préstecs contractats per l’ajuntament.

PRESSUPOST ACTUAL
A. OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal 1.046.320,60 €
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis 1.030.290,43 €
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres 150,00 €
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 74.700,00 €
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals 103.000,00 €
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 137.028,39 €
B. OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers 0 €
CAPÍTOL 9: Passius Financers 1.650,58 €
TOTAL: 2.393.140,00 €
A. OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes 1.277.000,00 €
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes 80.000,00 €
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos 384.000,00 €
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 602.140,00 €
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials 50.000,00 €
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alieanció d’Inversions Reals 0 €
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 0 €
B. OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers 0 €
CAPÍTOL 9: Passius Financers 0 €
TOTAL: 2.393.140,00 €