Estás en: Inicio | Presupuestos municipales | Pressupost 2021

Pressupost 2021

INGRESSOS

A. OPERACIONS NO FINANCERES

A.1 OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL 1 -

Despeses de personal:

1.053.955,47

CAPÍTOL 2 -

Despeses corrents en béns i serveis:

868.078,88

CAPÍTOL 3 -

Despeses financieres:

150,00

CAPÍTOL 4 -

Transferències corrents:

69.000,00

CAPÍTOL 5 -

Fons de contingències i altres imprevistos:

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL

CAPÍTOL 6 -

Inversions reals:

140.000,00

CAPÍTOL 7 -

Transferències de capital:

B. OPERACIONS FINANCERES

CAPÍTOL 8 -

Actius financers:

CAPÍTOL 9 -

Pasius financers:

TOTAL:

2.242.381,00

DESPESES

A. OPERACIONS NO FINANCERES

A.1 OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL 1 -

Impostos directes:

1.307.000,00

CAPÍTOL 2 -

Impostos indirectes:

CAPÍTOL 3 -

Taxes, preus públics i altres ingressos:

365.800,00

CAPÍTOL 4 -

Transferències corrents:

522.880,00

CAPÍTOL 5 -

Ingressos patrimonials:

16.701,00

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL

CAPÍTOL 6 -

Alienació d'inversions reals:

CAPÍTOL 7 -

Transferències de capital:

B. OPERACIONS FINANCERES

CAPÍTOL 8 -

Actius financers:

CAPÍTOL 9 -

Pasius financers:

TOTAL INGRESSOS:

2.242.381,00