La Junta de Govern Local

Estás en: Inicio | L’Ajuntament | La Junta de Govern Local

És l’òrgan que, baix la presidència del/la Alcalde/ssa, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política que a aquest correspon i exerxeis les funcions executives i administratives que s’assenyalen en l’article 127 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Correspon a la Junta de Govern Local:

 • L’aprovació dels projectes d’ordenances i dels reglaments, inclosos els orgànics, amb excepció de les normes reguladores del Ple i les seues comissions.
 • L’aprovació del projecte de pressupost.
 • L’aprovació dels projectes d’instruments d’ordenació urbanística l’aprovació definitiva o provisional dels quals corresponga al Ple.
 • L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïdes expressament al Ple, així com dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • La concessió de qualsevol tipus de llicència, llevat que la legislació sectorial l’atribuïsca expressament a un altre òrgan.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica, autoritzar i disposar despeses en matèria de la seua competència, disposar despeses prèviament autoritzades pel Ple, i la gestió del personal.
 • Aprovar la relació de llocs de treball, les retribucions del personal d’acord amb el pressupost aprovat pel Ple, l’oferta d’ocupació pública, les bases de les convocatòries de selecció i provisió de llocs de treball, el nombre i règim del personal eventual, la separació del servei dels funcionaris de l’Ajuntament, l’acomiadament del personal laboral, el règimn disciplinari i les demes decisions en matèria de personal que no estiguen expressament atribuïdes a un altre òrgan.
 • El nombrament i el cessament dels titulars dels òrgans directius de la Administració municipal, sense perjudici del que es disposa en la disposició addicional octava per als funcionarss de Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
 • L’exercici de les accions judicials i administratives en matèria de la seua competència.
 • Les facultats de revisió d’ofici de les seus propis actes.
 • Exercir la potestat sancionadora llevat que per llei estiga atribuïda a un altre òrgan.
 • Designar als representants municipals en els òrgans col·legiats de govern o administració dels ens, fundacions o societats, siga com siga la seua naturalesa, en els que l’Ajuntament siga partícip.
 • Aquelles que li corresponguen, d’acord amb les disposicions legals vigents.