BO-CONSUM

Estás en: Inicio | Noticies | BO-CONSUM

DATA DE REPARTIMENT DEL BO: 15 AL 24 DE JULIO DE 2024 O FINS A ESGOTAR LA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE EL FONDÓ DE LES NEUS DE 10.30 A 13.00

VALOR DEL BO: 45,00€

CONDICIONS PER A BENEFICIARIS DE LA CAMPANYA:

  1. Estar empadronat a 31/12/2023
  2. Ser major de 18 any a 31 de desembre de 2023
  3. Tindre DNI, TIE o NIE en vigor
  4. No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l’Agència Tributària, amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i amb l’Ajuntament de El Fondó de les Neus, a data de presentació d’adhesió a la campanya. En els casos en què l’Ajuntament haja tingut coneixement de l’existència de deutes vençuts amb la TGSS o Agència tributària, no s’entregarà el bo als veïns afectats fins que presenten certificat d’estar al corrent.

ESTABLIMENTS/COMERÇOS: Es podran gastar els bons en els comerços que s’hagen adherit a la campanya del 29 de juliol al 8 de sepiembre: EL PATIO DE LAURA / CARNICERÍA ALBERT / PELUQUERIA SUSANA NAVARRO / FERRETERÍA EL MARTELL / PERFUMERIAS GALA / NUEVA ÓPTICA / CLINICA VETERINARIA HONDÓN SLP / PIENSOS HONDÓN / ULTRAMARINOS PRIETO / SUPERMERCADO ROSAMARI

NOTA IMPORTANT: Imprescindible presentar original o còpia del DNI o NIE.

Et pot interessar